To the ecology and biology of closely related species of thrushes of the genus Turdus in different landscapes of northeastern Ukraine

  • R. O. Melnikov H. S. Skovoroda’s Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv
  • O. O. Yarуs H. S. Skovoroda’s Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv
Keywords: Turdus merula, Turdus philomelos, phenology, nesting, tree plantations, landscapes of northeastern Ukraine

Abstract

Systematic observations of the avifauna of the Pine park in in the city Lohvytsia, the outskirts of the village Potoky and in the «Vakalivshchyna» tract allow to conclude that song thrushes and blackbirds are quite numerous birds, due to the large number of biotopes suitable for their nesting. 37 cases of nesting of Turdus merula and 30 cases of Turdus philomelos were noted. The nesting density of the song thrush in the Pine park of Lokhvytsia is set at 0,36 pairs/km2. In the vicinity of the village The flow rate was 0,96 pairs/km2, in the Vakalivshchyna tract it was 2,5 pairs/km2. For the blackbird, the nesting density in Pine park was 0,36 pairs/km2, the vicinity of the village Potoky – 0,46 pairs/km2 and in oak tracts – 1,5 pairs/km2. In various landscapes of northeastern Ukraine, the nesting period of songbirds and blackbirds extends from April to June. In the Poltava region, the singing thrush arrives days earlier than in the Sumy region. We tend to believe that this is related to the adaptation of the species to the environment in the conditions of urban tree plantations. In different landscapes of the north-east of Ukraine, the construction of nests by Turdus philomelos begins in the first ten days of April (04.01−10.04) at the daytime temperature of +8.5±1.5 °C. Turdus merula builds nests in the first ten days of April (01.04−10.04) in various landscapes of the north-east of Ukraine at an average daily temperature of +5.0±1.0 °С. When different species of blackbirds live together (in the same conditions), species-specific features are most clearly manifested in the distribution of nests by species of trees and bushes, the nature of the location of nests and the height of their placement. The list of species of trees and bushes on which nests of Turdus philomelos and Turdus merula are placed includes 8 plant species. Turdus philomelos prefers nesting sites for Acer negundo (66.6%) in the vicinity of the village Potoky, Ulmus minor (55.5%) and Acer negundo (44.5%) in the Pine Park, Quercus robur (50%) and Ulmus minor (50%) in the Vakalivshchyna tract. Both types of blackbirds are characterized by individual variability in the choice of nest locations. This is most clearly manifested in the atypical location of the nests in the artificial nests (without the top cover and front wall).

References

Bokotey, A. A. (1991). K biologii pevchego drozda na Zapadnoy Ukraine [On the biology of the song thrush in Western Ukraine]. Materialy 10-y Vsesoyuz.ornitol. konf. Minsk, 2 (1), 67−68 (in Russian).


Chaplyhina, A. B. (1998). Bioheotsenotychni ta populiatsiini adaptatsii ptakhiv v transformovanykh landshaftakh Pivnichno-Skhidnoi Ukrainy (na prykladi rodu Turdus) [Biogeocenotic and population adaptations of birds in the transformed landscapes of North-Eastern Ukraine (on the example of the genus Turdus)] : Avtoref. dys... kand. biol. nauk: 03.00.16. D., 17 (in Ukrainian).


Chaplyhina, A. B. (2009). Osoblyvosti roztashuvannia hnizd drozdiv rodu Turdus u transformovanykh landshaftakh pivnichno-skhidnoi Ukrainy [Peculiarities of the location of the nests of blackbirds of the genus Turdus in the transformed landscapes of northeastern Ukraine]. Berkut. 18, 1-2, 135−142 (in Ukrainian).


Chaplyhina, A. B. (2015). Ekoloho-faunistychnyi analiz i uspishnist rozmnozhennia dendrofilnykh ptakhiv na transformovanykh terytoriiakh Pivnichno-Skhidnoi Ukrainy [Ecofaunistic analysis and breeding success of dendrophilous birds on transformed territories of North-eastern Ukraine]. Studia Biologica, 9(2), 133–146 (in Ukrainian).


Collar, N. (2005). Song Thrush. In: del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D. & de Juana, E. (eds.) Handbook of the Birds of the World. Lynx Edicions, Barcelona, 637–638.


El Hassani, A., Mansouri, I., Squalli, W., El Agy, A., Assouguem, A., Bouayad, K., ... & El Ghadraoui, L. (2021). Breeding Performances of the European Blackbird (Turdus merula) in Morocco: Habitat Selection, Breeding Phenology, and Breeding Success. International Journal of Zoology.  


Franchuk, M. V. (2018). Mizhvydovi vidminnosti v morfolohii, hnizdovii ekolohii ta postembrionalnomu rozvytku drozdiv (Aves, Turdidae, Turdus) Zakhidnoho Polissia Ukrainy [Interspecies differences in morphology, nest ecology and postembryonic development of thrushes (Aves, Turdidae, Turdus) of the Western Polissia of Ukraine]. Avtoref. dyss. na zdobuttia nauk. stup. kand. biol. nauk (in Ukrainian).


Ibáñez-Álamo, J. D., Soler, M. (2010). Does urbanization affect selective pressures and life-history strategies in the common blackbird (Turdus merula L.)?. Biological Journal of the Linnean Society, 101(4), 759–766.


Kopij, G. (2020). Comparison of population densities of selected bird species breeding in main urban habitats in southwestern Poland. Biologija, 66(3).


Markova, A., Serebriakov, V. (2015). Povedinkovi akty chornoho ta spivochoho drozdiv na mistsiakh vodopoiu [Behavior of black and black thrushes in watering places]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Biolohiia, 2, 33–38 (in Ukrainian).


Modestov, V. M.  (1937). K voprosu o gnezdovom periode pevchego drozda (Turdus ericetorum philomelos Brehm) [On the issue of the nesting period of the song thrush (Turdus ericetorum philomelos Brehm)]. Zoologicheskiy zhurnal, 16 (4), 700–705 (in Russian).


Nadtochiy, A. S., Chaplygina, A. B. (2010). Dolgovremennye izmeneniya srokov prileta ptits v Kharkovskuyu oblast [Long-term changes in the timing of the arrival of birds in the Kharkiv region]. Branta: Sbornik nauchnykh trudov Azovo-Chernomorskoy ornitologicheskoy stantsii, 13, 50–61 (in Russian).


Pesotskaya, V. V., Chaplygina, A. B., Kratenko, R. I., & Shupova, T. V. (2020). Fruit and berry plants of forest belts as a factor of species diversity of ornithofauna during the breeding season and autumn migration period. Biosystems Diversity, 28(3), 290–297.


Popelniukh, V. V., Chovan, O. O. (2008). Deiaki osoblyvosti hnizduvannia drozda spivochoho v Poltavskii oblasti [Some features of songbird nesting in the Poltava region]. Metodyka vykladannia pryrodnychykh dystsyplin u vyshchii shkoli. XV Karyshynski chytannia : zb. nauk. pr. mizhnar. nauk.-prakt. konf., (Poltava, 29-30 trav. 2008 r.) / za zah. red. M. V. Hrynovoi ; In-t innovats. tekhnolohii ta zmistu osvity, In-t pedahohiky APN Ukrainy, Poltav. derzh. ped. un-t imeni V. H. Korolenka. Poltava : Astraia, 254–255 (in Ukrainian).


Redlisiak, M., Remisiewicz, M., & Mazur, A. (2021). Sex-specific differences in spring migration timing of Song Thrush Turdus philomelos at the Baltic coast in relation to temperatures on the wintering grounds. The European Zoological Journal, 88(1), 191–203.


Sakhvon, V. V., Grichik, V. V. (2018). Osobennosti vybora mest dlya gnezdovaniya pevchim (Turdus philomelos) i chernym drozdami (T. merula) v lesakh razlichnogo tipa v usloviyakh biotopicheskoy simpatrii [Peculiarities of selection of nesting sites for songbirds (Turdus philomelos) and blackbirds (T. merula) in forests of various types under conditions of biotopic sympatry]. V: Branta. Sbornik nauchnykh trudov Azovochernomorskoy ornitologicheskoy stantsii, 21, 40–52 (in Ukrainian).


Selmi, S. (2007). Determinants of distribution, abundance and reproductive success of the Common Blackbird (Turdus merula) in southern Tunisian oases. Ostrich-Journal of African Ornithology, 78(2), 309–313.


Shevtsov, A. O. (2008). Fenolohiia vesnianoi mihratsii ptakhiv v Oleksandriiskomu raioni Kirovohradskoi oblasti [Phenology of spring migration of birds in Oleksandriysk district of Kirovohrad region]. Avifauna Ukrainy, 4, 94–100 (in Ukrainian).


Shkaran, V. I. (2010). Osoblyvosti hnizdovoi biolohii drozdiv chornoho i spivochoho na terytorii Zakhidnoho Polissia [Peculiarities of nesting biology of blackbirds and songbirds in the territory of Western Polissia]. Stan i bioriznomanittia ekosystem Shatskoho natsionalnoho pryrodnoho parku : Mater. nauk. konf. Lviv : SPOLOM, 111–114 (in Ukrainian).


Siriwardena, G. M., Baillie, S. R., Buckland, S. T., Fewster, R. M., Marchant, J. H., & Wilson, J. D. (1998). Trends in the abundance of farmland birds: a quantitative comparison of smoothed Common Birds Census indices. Journal of Applied Ecology, 35(1), 24–43.


Taberner, A., Tamarit, R., & Gil-Delgado, J. A. (2012). Position of blackbird (Turdus merula) nests in orange trees. Avian Biology Research, 5(4), 193–197.


Talposh, V. S. (1999). Spivochyi drizd na zakhodi Ukrainy [The singing thrush in the west of Ukraine]. Berkut. 8(1), 78-88 (in Ukrainian).


Yarys, E. O., Chaplygina, A. B. (2020). Vidovoe raznoobrazie ptits, zaselyayushchikh iskusstvennye gnezdovya na Severo-Vostoke Ukrainy [Species diversity of birds inhabiting artificial nesting sites in the North-East of Ukraine]. Ornitologicheskie issledovaniya v stranakh Severnoy Yevrazii : tez. XV Mezhdunar. ornitolog. konf. Severnoy Yevrazii, posvyashch. pamyati akad. M. A. Menzbira (165-letiyu so dnya rozhdeniya i 85-letiyu so dnya smerti). Minsk : Belaruskaya navuka, 523−524 (in Russian).


Zeraoula, A., Bensouilah, T., Brahmia, H., Bouslama, Z., Houhamdi, M., & Kerfouf, A. (2016). Breeding biology of the European Blackbird Turdus merula in orange orchards. Journal of King Saud University-Science, 28(4), 300−307.


Abstract views: 28
PDF Downloads: 7
Published
2022-12-06
How to Cite
Melnikov, R., & YarуsO. (2022). To the ecology and biology of closely related species of thrushes of the genus Turdus in different landscapes of northeastern Ukraine. Ecology and Noospherology, 33(2), 86-91. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/032214