Hydrological and hydrobotanic typology of the lake of North-Steppe Dnieper region

  • N. O. Roshchyna Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine
  • B. O. Baranovski Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine
Keywords: typology of lakes, hydrological and hydro-botanical features, North-Steppe Dnieper, valley-terraced landscape

Abstract

This article is devoted to the typology of lakes of the North-Steppe Dnieper. In developing the typology of lakes, the parameters were taken into account: landscape location, hydro-chemical and hydro-biological characteristics and the degree of their anthropogenic transformation. The data presented are based on the processing of stationary and route research materials from 1998 to 2018 on the lakes of river valleys: Dnieper, Samara, and Orel. Hydrological indicators are analyzed according to the literature, cartographic and archival data of the Dneprodiprovodkhoz Institute and the Biology Research Institute of Oles Honchar Dnipropetrovsk National University. Floristic studies were carried out using general botanical methods of collection and herbarization, and in the study of typical aquatic flora - special hydro-botanical methods. Geo-botanical studies were carried out according to geo-botanical and special hydro-botanical methods. The article presents the hydrological and hydro-botanical features of the lakes of the valley of a large river (Dnieper) and medium rivers (Samara, Orel). Lakes are located exclusively in valley-terrace landscapes in the northern part of the steppe zone of Ukraine. Despite this, based on cartographic materials, we proposed zoning of the territory of the lakes of the North-Steppe Dnieper according to the criteria: their location in lake regions, in various landscapes and the degree of anthropogenic transformation. The following districts and subareas were identified: Dnieper Lake District (Dnieper floodplain lake subarea with slight flooding of the floodplain, Dnieper Lake subarea of floodplain terraces, Dievsky floodplain lake subarea); Samara Lake District (Lake Subarea of Samara Coniferous forest, Lake Subarea of Estuary part of Samara); Orel Lake District. Lakes are located in various physical and geographical conditions of the floodplain, arena and third saline terrace. The typology of the lakes of the North-Steppe Dnieper basin was developed on the basis of regionalization of the location of the lakes, distribution according to the ecological and topographic profile, hydrological, hydro-chemical regimes, degree and nature of overgrowing. 11 types of lakes are identified based on the above criteria. 6 types were identified for the valley of a large river: floodplain lakes (3 types) with a long-flow regime, lakes of the second (sandy) terrace (2 types) and highly mineralized lakes of the third (saline) terrace. 5 types were identified for the valleys of middle rivers: floodplain lakes (3 types) with an episodic short-burial regime, lakes of the second (sandy) terrace (low-mineralized) and excessively mineralized lakes of the third (saline) terrace.

References

Baranovski, B., Roshchyna, N., Karmyzova, L., Ivanko, I. (2018). Comparison of commonly used ecological scales with Belgard Plant Ecomorph System. Biosystems Diversity, 26(4), 286–291.
Baranovskij, B. A. (1988). Geobotanicheskoe rajonirovanie Zaporozhskogo vodohranilishcha. [Geobotanical zoning of the Zaporozhye reservoir]. Tez. dokl. II Vsesoyuz. konf. po vysshim vodnym i pribrezhnovodnym rasteniyam. Borok (in Russian).
Baranovskij, B. A., Voloshina, N. O. (2012). Analіz raritetnogo fondu flori sudinnih roslin Dnіprovs'ko-Orіl's'kogo prirodnogo zapovіdnika [Analysis of the rare fund of the flora of shipwort dews of the Dniprovsky-Orylsky Nature Reserve]. Pitannya stepovogo lіsoznavstva ta lіsovoi rekul'tivacіi zemel, 41, 20–29 (in Ukrainian).
Baranovs'kij, B. O., Tarasov, V. V., Іvan'ko, І. A., Dubina, A. O., Roshchina, N. O. (2018). Analіz raritetnoi frakcіi flori proektovanogo zakaznika zagal'noderzhavnogo znachennya «Samars'kij bіr» [Analysis of the rare fractions of the floristic design reserve of the Western proprietary value “Samarsky Bir”]. Roslinnij svіt u Chervonіj knizі Ukraini: vprovadzhennya Global'noi strategіi zberezhennya roslin: Materіali V Mіzhnarodnoi konferencіi. Herson. 139–142 (in Ukrainian).
Baranovs'kij, B. O., Voloshina, N. O. (2010). Analіz vodnoi ta priberezhnoi flori Dіivs'kih plavnіv [Analysis of water and coastal flora of Dіivsky plavnіv.]. Pitannya stepovogo lіsoznavstva ta lіsovoi rekul'tivacіi zemel', 20–23 (in Ukrainian).
Baranovsky, B. A. (2000). Rastitel'nost' ruslovogo ravninnogo vodohranilishha [Vegetation of the channel of the plain reservoir]. Izdatel'stvo DNU, Dnepropetrovsk (in Russian).
Baranovsky, B. A. (2002). Flora vodoemov basseyna r. Samary [Flora reservoirs of Samara River Basin]. Pytannya stepovoho lisoznavstva ta lisovoyi rekultyivatsiyi zemel, 31, 90–103 (in Russian).
Baranovskyj, B. A., Loza, Y. M., Murzyna, T. A., Delyja, O. M. (2002). Sostav makrofytnoj rastytel'nosty pojmennyh vodoemov Prysamar'ja v zavysymosty ot gydrohymycheskogo rezhyma [The composition of the macrophytic vegetation of floodplain water bodies of the Pre-Samaria region depending on the hydrochemical]. Problemy ekologii' ta ekologichnoi' osvity. Mat. I mizhnarod. nauk. konf. Kryvyj Rig. 145–150 (in Russian).
Belgard, A. L. (1950). Lesnaya rastitelnost yugo-vostoka USSR [Forest vegetation of southeast Ukrainian SSR]. KSU, Kiev (in Russian).
Ekoflora Ukraini [Ecoflora of Ukraine] (2000–2010). Kyiv. B. 1–3, 5, 6 (in Ukrainian).
Flora Evropejskoj chasti SSSR [Flora of the European part of the USSR] (1974–1989). Pod red. A. A. Fedorova. Leningrad, Nauka. V. I–YIII (in Russian).
Flora USSR [Flora USSR] (1935–1965). Kiev. V. I–XII (in Russian).
Flora Vostochnoj Evropy [Flora of Eastern Europe] (1996–2004). Pod red. N. N. Cveleva. – Sankt-Peterburg. V. IX–XI (in Russian).
Gur'yanova, E. F. (1946). K voprosu o principah klassifikacii kontinental'nyh vodoyomov i tipologii pojmennyh ozer [On the issue of the principles of classification of continental reservoirs and the typology of floodplain lakes]. Tr. yubilejnoj nauchnoj sessii. 193–210 (in Russian).
Junatov, A. A. (1964). Tipy i soderzhanie geobotanicheskih issledovanij, vybor probnyh ploshchadej i zalozhenie ekologicheskih profilej [Types and contents of geobotanical research, selection of test plots and laying of environmental profiles]. Polevaya geobotanika, 3, 9–36 (in Russian).
Katanskaja, V. M. (1981). Vysshaja vodnaja rastytel'nost' kontynental'nyh vodoemov SSSR [Higher aquatic vegetation of the continental reservoirs of the USSR]. Leningrad (in Russian).
Manyuk, V. V., Baranovs'kij, B. O., Roshchina, N. O. (2018). Suchasnij stan ta bagatorіchna dinamіka flori prirodnogo zapovіdnika “Dnіprovs'ko-Orіl's'kij” [The current state and the most dynamic dynamics of the natural reserve “Dniprovsky-Orylsky”]. Dnіpro (in Ukrainian).
Mosyakin, S. L., Fedoronchuk, M. M. (1999). Vascular plants of Ukraine (Nomenclatural checklist). Naukova dumka, Kyiv, 346 pp.
Opredelitel vysshih rastenij Ukrainy [The determinant of vascular plants of Ukraine] (1987). Nauk. dumka, Kiev (in Russian).
Polevaya geobotanika [Field geobotany] (1964). Moskva; Leningrad. V. 3 (in Russian).
Polishchuk, V. V., Izumnova, L. V. (1983). O klasifikacii ozer i ozeropodobnyh vodoyomov Ukrainy [On the classification of lakes and lake-like reservoirs of Ukraine]. Gidrobiolog.zhurnal, 2, 100–104 (in Russian).
Ramenskyj, L. G. (1938). Vvedenye v kompleksnoe pochvenno-geobotanycheskoe yssledovanye zemel' [Introduction to a comprehensive soil-geobotanical study of land]. Moscow, Sel'hozgyz (in Russian).
Raspopov, I. M. (1985). Vysshaya vodnaya rastitel'nost' bol'shih ozer Sev.-Zapada SSSR [Higher aquatic vegetation of large lakes in the North-West of the USSR]. Leningrad, Nauka (in Russian).
Roshchyna, N. O. (2016). Mnogoletnyaya dinamika flory ozer pojmy Dnepra v predelah Severnoj Stepi [Long-term dynamics of the flora of the Dnieper floodplain lakes within the Northern Steppe]. Sbornik materialov XI Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii studentov i molodyh uchenyh «Nauka i obrazovanie – 2016». Astana. 953–956 (in Russian).
Roshchyna, N. O. (2018). Suchasnij stan ta antropogenno-klіmatichna transformacіya roslinnostі ozer Pіvnіchno-stepovogo Pridnіprov’ya [The current state of anthropogenic-climatic transformation of the growth of the lakes of the Pivnichno-Steppe Dnieper.]. Ecology and Noospherology, 29(2), 40–51 (in Ukrainian).
Tarasov, V. V., Baranovskyj, B. A. (2003). Dopolnenye k flore Prysamar'ja [Addition to the prisamarya flora]. Pytannja stepovogo lisoznavstva ta lisovoi' rekul'tyvacii' zemel', 7, 82–92 (in Russian).
Schindler, S., O’Neill, F. H., Birу, M., Damm, C., Gasso, V., Kanka, R., Sluis, T., Krug, A., Lauwaars, S. G., Sebesvari, Z. at all. (2016). Multifunctional floodplain management and biodiversity effects: a knowledge synthesis for six European countries. Biodivers conservi, 25, 1349–1382.
Sidel'nik, N. A. (1948). Tipy zarastaniya vodoemov doliny porozhistogo Dnepra i Samary Dneprovskoj [Types of overgrowing of reservoirs in the valley of the rapids of the Dnieper and Samara of the Dnieper.]. Vestnik NII in-ta gidrobiol. Dn-skogo un-ta, 8, 9–11 (in Russian).
Varenko, N. I. (1987). Gidrohimicheskij rezhim pojmy vodoyomov srednego Dnepra [Hydrochemical regime of the floodplains of the middle Dnieper]. Gidrobiologicheskij zhurnal, 1, 99–103 (in Russian).
Varenko, N. I., Kovtun, T. N., Murzina, T. A. (1992). Izmenenie himicheskogo sostava vody r. Samara [Change in the chemical composition of the water of the river Samara]. Gidrobiolog. Zhurn., 5, 93–98 (in Russian).
Voloshyna, N. O. (2014). Porivnjal'nyj analiz flory ozer dolyny Samary v rajoni Prysamars'kogo biosfernogo stacionaru [Comparative analysis of the flora of the Samara Valley lakes near the Prisamara Biosphere Hospital]. Visnyk Harkivs'kogo nacional'nogo universytetu im. Karazina, 1100, 235–241 (in Ukrainian).
Vyznachnyk roslyn Ukrai'ny [Determinant of plants of Ukraine] (1965). Kyiv (in Ukrainian).
Zhadin, V. I., Gerd, S. V. (1961). Reki, ozera i vodohranilishcha SSSR [Rivers, lakes and reservoirs of the USSR]. Ih fauna i flora. Moscow, Gosuchpedizd (in Russian).

Abstract views: 77
PDF Downloads: 32
Published
2019-09-20
How to Cite
Roshchyna, N., & Baranovski, B. (2019). Hydrological and hydrobotanic typology of the lake of North-Steppe Dnieper region. Ecology and Noospherology, 30(2), 125-131. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/031921