Influence of forest vegetation on color, reflectivity and humus content in soils of northern variant ravines of the steppe zone of Ukraine

  • V. A. Gorban Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine
  • M. S. Yakuba Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine
  • A. O. Huslystyi Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine
Keywords: chernozem, forest chernozem, forest-meadow soil, color indicators, brightness factor, humus content

Abstract

Unique natural forests grow in the conditions of ravines of the steppe zone of Ukraine. Soil scientists have been researching the soils of ravines for more than 60 years. Despite long-term research, aspects of the genesis of specific ravine soils, which are reflected in their optical properties, are still virtually unexplored. Based on this, the aim of our work is to establish the characteristics of the influence of forest vegetation on color and reflectivity, as well as the closely related content of humus in the soils of the northern variant ravines of the steppe zone of Ukraine. Soil samples were taken from each genetic horizon of sections laid in the Glybokyy ravine (near the village of Andriivka, Novomoskovsk district, Dnipropetrovsk region). Soil color indices were determined by scanning soil samples followed by image analysis. The reflectivity of soils was investigated using a monochromator. The humus content in soils was determined by the standard method of wet oxidation of organic matter according to I. V. Tyurin. As a result of the performed researches it is established that the upper horizons of the soils of the Glybokyy ravine differ in the reduced values ​​of the indicators of the HSB, RGB and Lab systems, with depth their values ​​increase. The upper horizons of the ravine soils are characterized by reduced values ​​of brightness coefficients at wavelengths of 480, 650 and 750 nm, as well as the integrated brightness coefficient, with depth there is a gradual increase in their values. The color indicators of the RGB and Lab systems are the most successful for diagnosing and predicting the humus content in the soils of the ravine. Forest chernozems and forest-meadow soil of the ravine, which were formed under natural forest vegetation, are characterized by reduced values ​​of color indicators of HSB, RGB and Lab systems, reduced values ​​of brightness coefficients and increased humus content compared to chernozems, the genesis of which is related.

References

Aderikhin, P. G., Belgard, A. L., Zonn, S. V., Krupenikov, I. A., Travelyev, A. P. (1983). Vliyaniye lesnoy rastitelnosti na chernozemy [Influence of forest vegetation on chernozems]. Russian black earth – 100 years after Dokuchaev. Moscow, 117–126 (in Russian).Belgard, A. L., Travleyev, A. P. (1980). Izucheniye vzaimodeystviya rastitelnosti s pochvami v lesnykh biogeotsenozakh stepnoy Ukrainy v svete vozzreniy S. V. Zonna [Study of the interaction of vegetation with soils in forest biogeocenoses of steppe Ukraine in the light of the views of S. V. Zonn]. Questions of biological diagnostics of forest biogeocenoses in the Samaria region. Dnepropetrovsk, DGU, 5–12 (in Russian).Belova, N. A., Travleyev, A. P. (2008). Evolutsiaia i genesis pochv pod lesnymi fitocenozami v stepi [Evolution and genesis of soils under forest phytocenoses in the steppe]. Issues of steppe forestry and forest reclamation of lands. Dnipropetrovsk, DNU, 3–10 (in Russian).Belova, N. A., Travleyev, A. P., Bogovin, A. V., Chernyshenko, V. S. (2010). Evolyutsiya i genezis pochv pod bayrachnymi lesnymi fitotsenozami v stepi [Evolution and genesis of soils under ravine forest phytocenoses in the steppe]. Gruntoznavstvo, 11, 1–2, 16–27 (in Russian).Belova, N. A. (1997). Ekologiya, mikromorfologiya, antropogenez lesnykh pochv stepnoj zony Ukrainy [Ecology, micromorfology, antropogenesis of forest soils in the Steppe zone of Ukraine]. Dnepropetrovsk University Press, Dnepropetrovsk (in Russian).Belova, N. A., Travleyev, A. P. (1999). Estestvennye lesa i stepnye pochvy (ecologiia, mikromorfologiia, genesis) [Forest and steppe soils (ecology, micromorphology, genesis)]. Dnipropetrovsk (in Russian).Gorban, V. A., Khmelenko, O. V., Huslistyj, A. O., Tetiukha, O. G. (2019). Vplyv lisovoi roslynnosti na kolir, vidbyvnu zdatnist ta vmist gumusu v chornozemakh zvychainykh [Influence of forest vegetation on color, reflectivity and humus content in ordinary chernozems]. Issues of steppe forestry and forest reclamation of soils, 48, 25–37 (in Ukrainian).Hrytsan, Yu. I. (2000). Ekolohichni osnovy peretvoryuyuchoho vplyvu lisovoyi roslynnosti na stepove seredovyshche [Ecological bases of the transformative influence of forest vegetation on the steppe environment]. Dnipropetrovsk (in Ukrainian)Orlov, D. S., Suchanova, N. I., Rosanova, M. S. (2001). Spektralnaia otrazhatelnaia sposobnost pochv i  ikh komponentov [Spectral reflectance of soils and their components]. Moskva, MSU (in Russian).Travleyev, A. P. (1972). Materialy k nomenklature i klassifikatsii lesnykh pochv podzony nastoyashchikh stepey [Materials to the nomenclature and classification of forest soils of the subzone of these steppes]. DSU, Dnepropetrovsk. Issues of steppe forestry, 3, 16–21 (in Russian).Travleyev, A. P., Belova, N. A. (2008). Les kak faktor pochvoobrazovaniya [Forest as a factor in soil formation]. G̀runtoznavstvo, 9, 3-4, 6–26 (in Russian).Travleyev, A. P., Bilova, N. A., Bogovin, A. V., Dubina, A. O. (2005). Bajrachnye lesa byvshej porozhystoj chasti Dnepra – sostavnaya chast ekologicheskoj seti yuga Ukrainy [Valley forests of the previous Dnipro river rapids – as component of south Ukraine ecological net]. Ecology and noospherology, 16, 3-4, 75–94 (in Russian).Travleyev, A. P., Recio Espejo, J. M., Belova, N. A., Kuuznetzov, J. V., Balalajev, A. K., Kuuznetzov, V. J. (2007). Mikromorfologiya lessivazhnykh protsessov v bayrachnykh lesnykh chernozemakh stepnoy zony Ukrainy [Micromorpholodgy of the intersoil processes typical for ravine forests’ chernozem of the Ukrainian steppe zone]. Gruntoznavstvo, 8, 1-2, 6–24 (in Russian).Yakovenko, V. M. (2014). Vplyv delyuvialnykh protsesiv na macro- ta mikromorfologiyu bairachnykh lisovykh gruntiv [The influence of deluvial processes on macro- and micromorphology of ravined forest soil]. Gruntoznavstvo, 15, 3-4, 74–88 (in Ukrainian).


Abstract views: 58
PDF Downloads: 42
Published
2021-05-14
How to Cite
Gorban, V., Yakuba, M., & Huslystyi, A. (2021). Influence of forest vegetation on color, reflectivity and humus content in soils of northern variant ravines of the steppe zone of Ukraine. Ecology and Noospherology, 32(1), 28-34. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/032105